مصوبات هیات مدیره

اطلاعیه شماره ۰۲/۹۶ موضوع : تاکید برپرداخت اقساط

احتراما پیرواطلاعیه مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ و ابلاغ جدول الزامات پرداختی اعضای محترم در نیمه اول ۹۶ (تصویر پیوست ) و با توجه به روزهای پایانی اردیبهشت ماه که الزام بخش اول جدول مورد اشاره نیز تا تاریخ ۳۱/۲/۹۶ می باشد و برخی از اعضای محترم هنوز اقدام به تکمیلی موجود خود…