مجامع

مستندات مجامع سال 97

جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.04.09 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.05.17 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.06.04 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.11.30 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ97.12.13 کلیک نمایید

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم  شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شماره ثبت 434181 بدینوسیله از اعضای محترم دعوت بعمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت 14:00 تا 17:00 روز شنبه مورخ 1398/05/19…

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی نوبت اول(اطلاعیه 98/06)

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت اول که در روزنامه قدس مورخ 1398/04/05  منتشر گردیده، از ساعت  14:00 الی 17:00 روز یکشنبه مورخ  1398/04/30 در محل سالن اجتماعات…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روزنامه قدس مورخ   1397/12/01   منتشر گردیده  از ساعت  14:00 الی 16:00  روز دوشنبه مورخ 1397/12/13 در محل…