پروژه گلسار

پروژه گلسار

پروژه  گلسار واقع در بزرگراه شهيد كاظمي، دولتخواه، بلوار شقايق كوچه 42 در بلوك های 10 طبقه و 6 طبقه احداث گرديده است. تعداد 70 واحد از این پروژه با هماهنگي ستاد ساماندهي مسكن كاركنان شهرداري تهران در تاريخ 92/03/27 به تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تخصيص و پس از انجام مراحل اداری به همکاران تحویل داده شد.