پروژه دردشت

پروژه دردشت

پروژه مسکونی دردشت در زمینی که به همت و پیگیری قابل تحسین برخی از همکاران در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت رآه آهن شهری تهران وحومه(مترو) با مساعدت مدیر عامل محترم وقت به تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) واگذار گردیده است, به مساحت ۳۴۳۶۸/۲۹ متر مربع مشاع از پلاک های ثبتی ۱۸۶ الی ۱۹۵ فرعی از اصلی ۶۷۱۸ به صورت کامل و قسمتی از پلاک های ثبتی ۱۵۸ الی ۱۶۸ و ۱۸۳ و ۱۸۴ فرعی همگی از ۶۷۱۸ ، به نشانی بزرگراه رسالت، خیابان دردشت، خیابان شهید اولیائی، نرسیده به کلانتری ۱۴۷ قرار دارد.
خرید قطعه زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع متعلق به بنیاد شهید که در بین قطعات فوق قرار گرفته است توسط هیئت مدیره تعاونی در حال بررسی است.

10+