پروژه دردشت

پروژه دردشت

پروژه مسکونی دردشت در زمینی که به همت و پیگیری قابل تحسین برخی از همکاران در سال 1392 توسط شرکت رآه آهن شهری تهران وحومه(مترو) با مساعدت مدیر عامل محترم وقت به تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) واگذار گردیده است, به مساحت 34368/29 متر مربع مشاع از پلاک های ثبتی 186 الی 195 فرعی از اصلی 6718 به صورت کامل و قسمتی از پلاک های ثبتی 158 الی 168 و 183 و 184 فرعی همگی از 6718 ، به نشانی بزرگراه رسالت، خیابان دردشت، خیابان شهید اولیائی، نرسیده به کلانتری 147 قرار دارد.