شماره حساب بانکی تعاونی جهت واریزی اعضاء

شماره حساب بانکی تعاونی جهت واریزی اعضاء

بانک ملت، شعبه کندوان کد۶۳۵۶۰، به نام تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان شرکت

بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

شماره حساب : ۴۵۱۳۶۱۰۰۰۳

شماره شبا: IR760120000000004513610003

4+