بازدید از پروژه

بازدید از پروژه

تصاویری از حضور

رییس محترم هیات مدیره شرکت سابیر بین الملل به همراه تیم تشکیلاتی و کارگاهی

روز شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ در محل پروژه دردشت

با هدف بررسی میدانی ، شناسایی موقعیت ها و تعیین راهبردها

برای آغاز یک همکاری جدید با

تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

 

 

5+