اعضای هیات مدیره

 

اسامی و ترکیب اعضای هیئت مدیره و سمت هر یک از آنها به شرح جداول ذیل می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1 آرمان رضا محدث رییس هیئت مدیره کارشناس عمران
2 سیاوش مردانی نایب رییس هیئت مدیره کارشناس مدیریت صنعتی
3 احسان یاوری نیا عضو اصلی کارشناس فناوری اطلاعات
4 میرمحمود رشادی عضو اصلی کاردانی روابط عمومی
5 جاوید مظفری عضو اصلی کارشناس مدیریت صنعتی
6 قادر کیوانی عضو اصلی و منشی کارشناس برق
7 احمد کفایتی عضو اصلی کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1 مجید مهرافزا عضو علی البدل کارشناس عمران
2 حمیدرضا مجیدی عضو علی البدل کارشناس ارشد عمران
3 محسن آقاجانپور عضو علی البدل  کارشناس ارشد حقوق
4 مصطفی غیاث آبادی عضو علی البدل کارشناس ارشد MBA

مشخصات بازرسین:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1 احمد شفیع زاده بازرس کارشناس برق
2 مهدی جنت بازرس  
3 محمدرضا صاحبقرانی بازرس کارشناس مدیریت
4 کامران صفری  بازرس علی البدل دیپلم