اعضای هیات مدیره

 

اسامی و ترکیب اعضای هیئت مدیره و سمت هر یک از آنها به شرح جداول ذیل می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1 آرمان رضا محدث رییس هیئت مدیره کارشناس عمران
2 سیاوش مردانی نایب رییس هیئت مدیره کارشناس مدیریت صنعتی
3 احسان یاوری نیا عضو اصلی کارشناس فناوری اطلاعات
4 میرمحمود رشادی عضو اصلی کاردانی روابط عمومی
5 جاوید مظفری عضو اصلی کارشناس مدیریت امداد و سوانح
6 قادر کیوانی عضو اصلی و منشی کارشناس برق
7 احمد کفایتی عضو اصلی کارشناس آسیب شناسی اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1 حمیدرضا مجیدی عضو علی البدل کارشناس ارشد عمران
2 محسن آقاجانپور  عضو علی البدل  کارشناس ارشد حقوق
3  مصطفی غیاث آبادی عضو علی البدل کارشناس ارشد MBA
  ————— —————— ——————-

مشخصات بازرسین:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1 مجید مهرافزا بازرس کارشناس عمران
2 رضا حسن زاده بازرس کارشناس ارشد حقوق جزا
3 کامران صفری بازرس دیپلم
4 جعفر رضی ئی  بازرس علی البدل