اطلاعیه ( ۴ – ۹۶ ) گواهی سهام و گواهی مشارکت در خرید زمین

اطلاعیه ( ۴ – ۹۶ ) گواهی سهام و گواهی مشارکت در خرید زمین

بسمه تعالی

 

با احترام، به استحضار اعضاء محترم تعاونی شماره۲ می رساند بر اساس پیگیری اعضای محترم هیأت مدیره گواهی های خرید زمین و گواهی سهام عضویت آماده تحویل به اعضای محترم می باشد که اعضای محترم پس از واریز حداقل پرداختی معادل یک میلیون تومان به ازای هر مترمربع مطابق با متراژ ثبت نامی میتوانند با مراجعه به دفتر تعاونی و با تائید امور مالی، گواهی سهام زمین و گواهی مشارکت در خرید زمین خود را دریافت نمایند.

7+